ວິໃສທັດ, ຍຸດທະສາດ

ເນື້ອໃນວິໃສທັດ 2030, ຍຸດທະສາດ 2025 ແລະ ແຜນພັດທະນາວຽກງານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ 

ກຳລັງປັບປຸງ

No comments:

Post a Comment