ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງກຳລັງປັບປຸງຂໍ້ມູນ


ໄລຍະ
ຊື່ພະແນກ
ຄະນະພະແນກ
1961 - 1971
ພະແນກການຄ້າ ສະຫະເມືອງ 90
ທ່ານ ໄມຄຳດີ ອິນທະວົງ
ຫົວໜ້າພະແນກ
1986 - 1993
ພະແນກເສດຖະກິດ
ທ່ານ ບົວແກ້ວ ໄຊມູນວົງ
ຫົວໜ້າພະແນກ
1993 - 1995
ພະແນກການຄ້າ
ທ່ານ ສູນທອນ ລັດຕະວົງສາ
ຫົວໜ້າພະແນກ
ທ່ານ ສົມລິດສາ ພົມມະຈັນ
ຮອງ

1995 – 2002

ພະແນກການຄ້າ
ທ່ານ ບຸນທຽນ ແກ້ວສີພາ
ຫົວໜ້າພະແນກ
ທ່ານ ສຳລີ ປັນຍານຸວົງ
ຮອງ
ທ່ານ ພູລຳພັນ ທ່ຽງລະໄມ
ຮອງ

2002 - 2004

ພະແນກການຄ້າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
ທ່ານ ດຣ ສຸວັນນີ ໄຊຊະນະ
ຫົວໜ້າພະແນກ
ທ່ານ ພູລຳພັນ ທ່ຽງລະໄມ
ຮອງ
ທ່ານ ອູ່ທອງ ຈັນທະວົງ
ຮອງ
ທ່ານ ທອງສີ ໄຊຍະຈັກ
ຮອງ

2006 - 2010

ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
ທ່ານ ບົວຈັນ ບຸນວົງໄຊ
ຫົວໜ້າພະແນກ
ທ່ານ ພູລຳພັນ ທ່ຽງລະໄມ
ຮອງ
ທ່ານ ສະຫວນ ສະຫ່ວາງ
ຮອງ

2010 – ປະຈຸບັນ

ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
ທ່ານ ສະຫວນ ສະຫ່ວາງ
ຫົວໜ້າພະແນກ
ທ່ານ ອຸດອນ ຄຳພຽນ
ຮອງ
ທ່ານ ພັກສົມດີ ວົງສາວັນດີ
ຮອງ
ທ່ານ ແສງອາລຸນ ແສງອາພອນ
ຮອງໂຄງປະກອບກົງຈັດອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໃນປະຈຸບັນ


1. ຫ້ອງການບໍລິຫານ
6. ຂະແໜງສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາສິນຄ້າ
2. ຂະແໜງການຄ້າພາຍໃນ
7. ຂະແໜງກວດກາລັດ
3. ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງການນຳເຂົ້າ - ສົ່ງອອກ
8. ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ສະຖິຕິ
4. ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ
9. ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 7 ເມືອງ
5.  ຂະແໜງທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດNo comments:

Post a Comment