ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ


ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ Website, ຂະແໜງແຜນການ-ສະຖິຕິ, ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

E-Mail: doicbolikhamxay@gmail.com

Page Facebook: https://www.facebook.com/doicbolikhamxay

No comments:

Post a Comment