February 11, 2019

ການເຜີຍແຜ່ເອກະສານຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດຕາມລະບຽບໃໝ່ໃນວັນທີ 31 ມັງກອນ 2019 ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມການເຜີຍແຜ່ເອກະສານ ການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດຕາມລະບຽບໃໝ່ ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ຊຶ່ງມີບັນດາຂະແໜງທີ່ຕິດພັນ ພາຍໃນພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ຕາງໜ້າຈາກຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເມືອງ 7 ຕົວເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ.
        ເພື່ອເປັນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ເນື້ອໃນຂໍ້ 1.2 ຂອງຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ເລກທີ 02/ນຍ, ລົງວັນທີ 1 ກຸມພາ 2018 ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກປະສານງານ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃນການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ແນໃສ່ສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແກ່ການດຳເນີນທຸລະກິດ ໂດຍຫຼຸດຂັ້ນຕອນ ແລະ ເວລາ ການສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດ, ສ້າງທ່າແຮງແກ່ການສົ່ງເສີມ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນຈາກທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ປະກອບສ່ວນແກ່ການພັດເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ເຕີບໃຫ່ຍເຂັ້ມແຂງ.
        ສະນັ້ນ, ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ,ຂະແໜງ ທະບຽນ ແລະ ຄຸມຄອງວິສາຫະກິດ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຂຶ້ນ ເພື່ອເປັນການເຜີຍແຜ່ ບັນດາເອກະສານ ແລະ ນິຕິກໍາຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນ ໃຫ້ຂະແໜງ ການພາຍໃນພະແນກ ແລະ ບັນດາຫ້ອງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າເມືອງ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປໃນທິດທາງລວງດຽວກັນ.
ໃນກອງປະຊຸມ ໄດ້ນໍາເອົາບັນດາເອກະສານຕ່າງໆ ມາເຜີຍແຜ່ເຊັ່ນ:
1. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ສະບັບເລກທີ 0023/ອຄ.ກທຄວ, ລົງວັນທີ 09 ມັງກອນ 2019.
2. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງກິດຈະການ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ທີ່ຕ້ອງອອກໃບອະນຸຍາດ ດໍາເນີນທຸລະກິດ ສະບັບ ເລກທີ 0044/ອຄ.ກທຄວ, ລົງວັນທີ 18 ມັງກອນ 2019.
3. ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການອອກອະນຸຍາດ ດໍາເນີນທຸລະກິດ ໃນກິດຈະການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 0045/ອຄ.ກທຄວ, ລົງວັນທີ 18 ມັງກອນ 2019.

        ການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ໃນກິດຈະການ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແມ່ນກິດຈະການ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ,  ການຄ້າພາຍໃນ, ການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ຊຶ່ງບັນດາຂະແໜງດັ່ງກ່າວ ຈະເປັນຜູ້ຄົ້ນຄ້ວາພິຈາລະນາ ການອອກອະນຸຍາດ ຕິດພັນກັບຂະແໜງ ຕົນ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ປິດລົງ ເວລາ 16:00 ໂມງ ຂອງວັນດຽວກັນ.

No comments:

Post a Comment