November 14, 2018

ການລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ວຽກງານວິຊາສະເພາະຕາມສາຍຕັ້ງ


ເພື່ອເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ ວຽກງານວິຊາສະເພາະຕາມສາຍຕັ້ງ ຢູ່ບັນດາເມືອງ 7 ເມືອງ ທົ່ວແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ຂົງເຂດວຽກງານອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ. ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 5-9 ພະຈິກ 2018. ທ່ານ ແສງອາລຸນ ແສງອາພອນ ຫົວໜ້າພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານ ບັນດາຂະແໜງ ວິຊາສະເພາະ ພາຍໃນພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ລົງໄປເຮັດວຽກ ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ບັນດາໜ້າວຽກ ຢູ່ບັນດາເມືອງ ເຊັ່ນ: ເມືອງທ່າພະບາດ, ເມືອງປາກຊັນ, ເມືອງປາກກະດິງ, ເມືອງຄໍາເກີດ, ເມືອງວຽງທອງ ແລະ ເມືອງບໍລິຄັນ.


       ໃນການລົງໄປເຮັດວຽກໃນຄັ້ງນີ້, ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ຫ້ອງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າເມືອງ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ພ້ອມທັງບັນດາຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີ ຕໍ່ກັບສາຍຕັ້ງ ໂດຍສະເພາະບັນດາໜ້າວຽກທີ່ໄດ້ມອບໃຫ້ເມືອງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານລະຫວ່າງສາຍຕັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ ມີຄວາມກົມກຽວ ແລະ ປະຕິບັດໄປໃນທິດທາງອັນດຽວກັນ. ຫລັງຈາກນັ້ນ, ບັນດາຂະແໜງວິຊາສະເພາະ ທີ່ຕິດຕາມໄປ ກໍໄດ້ມີການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ພ້ອມທັງພ້ອມກັນຊອກຫາວິທີ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ເມືອງ ກັບ ແຂວງ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ທາງດ້ານນິຕິກໍາ ກໍຄືໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັນ.
       ໃນໂອກາດ ທີ່ລົງໄປເຮັດວຽກວິຊາສະເພາະຄັ້ງນີ້, ຄະນະທີມງານ ກໍໄດ້ລົງໄປຕິດຕາມສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຕົວຈິງ ຂອງບັນດາໂຮງງານ, ບັນດາບໍລິສັດ ທີ່ເຫັນວ່າຄວນມີການກະຕຸກຊຸກຍູ້ ແລະ ພົບບັນຫາ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
      


No comments:

Post a Comment