August 6, 2018

ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເປິດຈຸດຂາຍສີນຄ້າ ຜັກ ກະຊີກຳ ອີນຊີ ເລີ່ມເປິດຂາຍ ວັນທີ່ 08 ສີງຫາ 2018 .


No comments:

Post a Comment