July 17, 2018

ຂໍ້ດີຂອງການນຳໃຊ້ໃບຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າ Form D ແລະ Form S

ຟອມ
D
S
ຕາມສັນຍາການຄ້າຊາຍແດນ
ຈຸດດີ
ໃນການນໍາໃຊ້ຟອມ
-    ໃຊ້ເປັນເອກະສານອ້າງອີງ ເພື່ອຂໍຫຼຸດຜ່ອນພາສີນຳເຂົ້າສິນຄ້າບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ
-    ສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນເອກະສານອ້າງອີງໄປຕໍ່ປະເທດທີ່ສາມ (Back-to-Back CO).
-    ສາມາດຂໍເອກະສານຢູ່ແຂວງໃດກໍໄດ້
-    ມີ ອາຍຸການນໍາໃຊ້ 12 ເດືອນ
-      ໃຊ້ເປັນເອກກະສານອ້າງອີງ ເພື່ອຂໍຫຼຸດຜ່ອນພາສີນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ
-      ໄດ້ສິດທິພິເສດໃນການຫຼຸດຜ່ອນພາສີນຳເຂົ້າສິນຄ້າຫຼາຍກວ່າຂອບສັນຍາການຄ້າເສລີອາຊຽນ(AFTA/ATIGA)
-      ສາມາດຂໍເອກະສານຢູ່ແຂວງໃດກໍໄດ້
-      ມີ ອາຍຸການນໍາໃຊ້ 12 ເດືອນ
-      ໃຊ້ເປັນເອກະສານອ້າງອີງເພື່ອຂໍຍົກເວັ້ນພາສີນຳເຂົ້າ ແລະ ອາກອນອື່ນໆ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນພາສີນຳເຂົ້າ ສສ ຫວຽດນາມ
-      ປະຊາຊົນຊາຍແດນ, ນັກລົງທຶນຫວຽດນາມ ແລະ ທຸລະກິດທົ່ວໄປສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້
-      ເອກະສານປະກອບໜ້ອຍກວ່າ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ
-      ສາມາດຂໍເອກະສານຢູ່ເມືອງມີຊາຍແດນຕິດ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ຢູ່ແຂວງໃດກໍໄດ້ ຕາມເງື່ອນໄຂໃນສັນຍາດັ່ງກ່າວ
-      ມີອາຍຸການນໍາໃຊ້ 6 ເດືອນ
ຂອບການນໍາໃຊ້
-      ຂອບສັນຍາການຄ້າເສລີອາຊຽນ(AFTA/ATIGA)
-      ຂອບສັນຍາການຄ້າສອງຝ່າຍ
ລະຫວ່າງສປປລາວແລະສສຫວຽດນາມ.
-      ຂອບສັນຍາການຄ້າຊາຍແດນ ສ ປປ ລາວ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ.

No comments:

Post a Comment