February 20, 2018

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງວຽກງານການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສິນຄ້າ ຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຄັ້ງວັນທີ 12 ກຸມພາ 2018

ໃນວັນທີ 12 ກຸມພາ 2018 ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ຮ່ວມກັບ ກົມການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງວຽກງານການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສິນຄ້າ ຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຂື້ນ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ພັກສົມດີ ວົງສາວັນດີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ກົມການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ (ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ), ກົມປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ (ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້),​ ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ (ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ), ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ (ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ), ຂະແໜງປູກຝັງ, ຂະແໜງລ້ຽງສັດ (ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ), ຂະແໜງອາຫານ ແລະ ຢາ (ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ), ຂະແໜງມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ (ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ) ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການ ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ.

          ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ລາຍງານສະພາບລວມໂດຍຫຍໍ້ຂອງວຽກງານມາດຕະການທາງດ້ານການຄ້າທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສີ (Non-Tariff Measure: NTMs), ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າຂອງ ສປປ ລາວໃນປະຈຸບັນ (ໂດຍກົມການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ), ລາຍງານບັນຫາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສິນຄ້າເຊັ່ນ: ການອອກອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ເຂົ້າກິນ, ຊີມັງ, ເຫຼັກ ແລະ ຊີ້ນສ່ວນຍານພາຫະນະມາຜະລິດຢູ່ໂຮງງານ (ໂດຍຂະແໜງການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ແລະ ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ, ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ), ລາຍງານບັນຫາໃນກາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສິນຄ້າເຊັ່ນ: ການອອກອະນຸຍາດນຳເຂົ້າແນວພັນພືດ, ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ຝຸ່ນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສິນຄ້າເຊັ່ນ: ການອອກອະນຸຍາດນຳເຂົ້າໝູ, ໄກ່ ແລະ ອາຫານສັດ (ໂດຍ ຂະແໜງປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ, ພະແນກກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ແຂວງ), ລາຍງານບັນຫາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສິນຄ້າເຊັ່ນ: ການອອກອະນຸຍາດນຳເຂົ້າອາຫານ ແລະ ຢາ (ໂດຍຂະແໜງອາຫານ ແລະ ຢາ, ພະແນກສາທາລະນະສຸກ), ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າເຊັ່ນ: ການອອກອະນຸຍາດທາງດ້ານຄຸນນະພາບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟນຳເຂົ້າ (ຂະແໜງມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ).
          ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນໄປບົນພື້ນຖານການປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເພື່ອພ້ອມກັນຄົ້ນຄ້ວາ ຊອກໃຫ້ເຫັນບັນຫາ ຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ຂອງບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆ ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອນໍາເອົາບັນຫາທົ່ວປະເທດ ໄປຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຊອກຫາມາດຕະການແກ້ໄຂ ໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ. ກອງປະຊຸມ ໄດ້ປິດລົງໃນເວລາ 12:00 ຂອງວັນດຽວກັນ.


No comments:

Post a Comment