June 19, 2017

ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍ ການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ການນໍາເຂົ້າ, ເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ຈໍາໜ່າຍໝູຊີ້ນ, ຊີ້ນໝູ (ສົດ ແລະ ແຊ່ແຂງ) ແລະ ຊິ້ນສ່ວນຜະລິດຕະພັນສັດ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍ ການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ການນໍາເຂົ້າ, ເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ຈໍາໜ່າຍໝູຊີ້ນ, ຊີ້ນໝູ (ສົດ ແລະ ແຊ່ແຂງ) ແລະ ຊິ້ນສ່ວນຜະລິດຕະພັນສັດ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ສະບັບ ເລກທີ 0874/ອຄ.ກຄພນ, ລົງວັນທີ 02 ມິຖຸນາ 2017 ເພື່ອສະກັດກັ້ນການນໍາເຂົ້າ, ການເຄື່ອນຍ້າຍ ລູກໝູ, ພໍ່ແມ່ພັນໝູ, ໝູຊີ້ນ ແລະ ຊີ້ນໝູ (ສົດ ແລະ ແຊ່ແຂງ)

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ອອກ
 ລວມທັງຊິ້ນສ່ວນສັດທີ່ນໍາເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ເຊິ່ງອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຜະລິດໝູ ແລະ ການສະໜອງຊີ້ນໝູ ເພື່ອບໍລິໂພກຢູ່ພາຍໃນ ພ້ອມທັງຫຼີກລ້ຽງການນໍາເຂົ້າທີ່ອາດມີເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆເຂົ້າມາແຜ່ລະບາດຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍໄດ້ກຳນົດໃຫ້ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄວບຄຸມລາຄາສິນຄ້າປະເພດດັ່ງກ່າວ.
ສຳລັບຜູ້ປະກອບການທີ່ຕ້ອງການນຳເຂົ້າໝູ, ຜະລິດຕະພັນໝູ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າທີ່ກ່ຽວກັບສັດ ມາຈຳໜ່າຍໃນ ສປປ ລາວ ຕ້ອງມີເອກະສານປະກອບຕົ້ນຕໍດັ່ງນີ້:
-        ໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍ ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ (ຂະ ແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້);
-        ໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບສັດ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນສຸຂານາໄມຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ ທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍອົງການ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າ ທີ່ ຂອງລັດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງປະເທດຕົ້ນທາງ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂການນຳເຂົ້າຂອງ ສປປ ລາວ;
-        ເອກະສານອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມການກຳນົດຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ໃນກໍລະນີນຳເຂົ້າ ເພື່ອລ້ຽງເປັນແນວພັນ.
ໃນກໍລະນີຫາກໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເຂົ້າສັດ, ຜະລິດພັນສັດ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າທີ່ກ່ຽວກັບສັດ ຕ້ອງນຳເຂົ້າຜ່ານດ່ານສາກົນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. ນອກນີ້ ທຸກການນໍາເຂົ້າ, ເຄື່ອນຍ້າຍລູກໝູ, ພໍ່ແມ່ພັນໝູ, ໝູຊີ້ນ ແລະ ຊີ້ນໝູ (ສົດ ແລະ ແຊ່ແຂງ) ລວມທັງຊິ້ນສ່ວນສັດແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນຍ້າຍລູກໝູ ແລະ ໝູຊີ້ນ ເຂົ້າ ສປປ ລາວ.
ຄຳສັ່ງ ສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນທີ 02 ມິຖຸນາ 2017 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ຈາກ: http://www.laotradeportal.gov.la/index.php?r=site/display&id=1227#.WUc6fbgxXIU

No comments:

Post a Comment