March 14, 2017

ມອບ-ຮັບ ແລະ ຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ໂປແກມຄຸ້ມຄອງທະບຽນວິສາຫະກິດ


ດ້ວຍຄວາມເປັນຫວ່ງເປັນໄຍຕໍ່ທ້ອງຖີ່ນ ເຊິ່ງຍາມໃດກໍ່ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການພັດທະນາວຽກງານການຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ໃຫ້ສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນປະຈຸບັນ.

ສະນັ້ນ, ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 13 ມີນາ 2017 ໄດ້ມີພິທີ ມອບ-ຮັບ ອຸປະກອນເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ເຊັ່ນ: ຈັກກອບປີ້, FAX, Printer ແລະ Computer ເປັນມູນຄ່າລວມ 35 ລ້ານກວ່າກີບ ແລະ ຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ໂປແກມຄຸ້ມຄອງທະບຽນວິສາຫະກິດ ຈາກກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານກໍ່ຄືການຄຸ້ມຄອງທະບຽນວິສາຫະກິດຂອງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ,​ທັນສະໄໝຂື້ນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງກວ່າເກົ່າ.

No comments:

Post a Comment