January 31, 2017

ດຳລັດວ່າດ້ວຍການແບ່ງຂະໜາດວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ

ຫົວຂໍ້: ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດແບ່ງຂະໜາດວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສະບັບເລກທີ 25/ລບ, ລົງວັນທີ 16 ມັງກອນ 2017
ປະເພດ ເອກກະສານ: ດໍາລັດ
ອອກໂດຍ: ຫ້ອງວ່າການ ລັດຖະບານ
ຮັບຜິດຊອບໂດຍ: ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
ອອກວັນທີ : 16-01-2017

No comments:

Post a Comment