October 18, 2016

ລາຍການ (ບັນຊີ) ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ທີ່ລັດຖະບານອະນຸຍາດ ໃຫ້ສົ່ງອອກໄດ້ ແລະ ຫ້າມສົ່ງອອກ

 ລາຍການ (ບັນຊີ) ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ທີ່ລັດຖະບານອະນຸຍາດ ໃຫ້ສົ່ງອອກໄດ້ ແລະ ຫ້າມສົ່ງອອກ ດັ່ງນີ້:
- ລາຍການ (ບັນຊີ) ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ທີ່ລັດຖະບານອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງອອກຂາຍຕ່າງປະເທດໄດ້ມີ ດັ່ງນີ້:
- ລາຍການ (ບັນຊີ) ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ເພື່ອສົ່ງອອກ ປະກອບດ້ວຍ 12 ລາຍການ ຫລື 12 ປະເພດ ແລະ ແຕ່ລະປະເພດປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຊະນິດ, ຫຼາຍຮູບແບບ, ມີບາງຊະນິດ ແລະ ຮູບແບບ ໄດ້ກຳນົດຊະນິດໄມ້, ຂະໜາດຄວາມໜາ, ຄວາມກວ້າງ ແລະ ຄວາມຍາວຢ່າງຈະແຈ້ງ.
ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ເພື່ອສົ່ງອອກປະກອບດ້ວຍ: ຊື່ທີ່ລະບຸເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ, ເລກລະຫັດສິນຄ້າ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍເລກລະຫັດເຄົ້າ ແລະ ລະຫັດຍ່ອຍ, ຊຶ່ງ 12 ລາຍການ ຫລື ປະເພດຕາມເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 01 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາລາຍການ (ບັນຊີ) ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ເພື່ອສົ່ງອອກ ແລະ ຫ້າມສົ່ງອອກ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າສະບັບເລກທີ 1833/ອຄ ທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງມີລາຍລະອຽດ ດັ່ງນີ້:
1. ຜະລິດຕະພັນຂີ້ເລື່ອຍອັດແທ່ງ ແລະ ອັດເມັດ.
ຜະລິດຕະພັນໄມ້ຈາກຂີ້ເລື່ອຍປະກອບດ້ວຍ 02 ຊະນິດຄື: ຂີ້ເລື່ອຍອັດແທ່ງ ແລະ ຂີ້ເລື່ອຍອັດເມັດ. ຜະລິດຕະພັນໄມ້ເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ມາຈາກຂີ້ເລື່ອຍ, ໄມ້ເສດ ແລະ ສິ່ງແຕກຫັກຂອງໄມ້ ມາຕິດລວມເຂົ້າກັນດ້ວຍກາວອັດເປັນທ່ອນ, ກ້ອນ, ແຜ່ນ ແລະ ອື່ນໆ.
2. ຜະລິດຕະພັນຖ່ານໄມ້.
ຜະລິດຕະພັນຖ່ານໄມ້ປະກອບດ້ວຍ 02 ຊະນິດ ຄື: ຖ່ານຂາວ ແລະ ຖ່ານອັດແທ່ງຈາກຂີ້ເລື່ອຍ, ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດ ດັ່ງນີ້:
- ຖ່ານຂາວ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນຖ່ານຈາກໄມ້ຕີ້ວ ທີ່ຂຸດຄົ້ນຈາກສວນປູກ ຫຼື ເຂດປ່າຟຶ້ນຟູທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຂຸດຄົ້ນ ຕາມລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຊຶ່ງຕິດພັນກັບການສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາ ຊົນປູກໄມ້ຕີ້ວ ເພື່ອເປັນວັດຖຸດິບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການເຜົາຖ່ານ.
- ຖ່ານອັດແທ່ງຈາກຂີ້ເລື່ອຍ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນຖ່ານໄມ້ ທີ່ນໍາເອົາຂີ້ເລື່ອຍມາອັດເປັນແທ່ງ ຫຼື ເປັນເມັດແລ້ວເຜົາເປັນຖ່ານ.
3. ຜະລິດຕະພັນໄມ້ປັກເກ້, ໄມ້ປູພື້ນ ສຳລັບພາຍໃນ.
ຜະລິດຕະພັນໄມ້ປັກເກ, ໄມ້ປູພື້ນສຳລັບພາຍໃນປະກອບດ້ວຍ 4 ຊະນິດຄື: ຜະລິດຕະພັນໄມ້ປັກເກ້; ຜະລິດຕະພັນໄມ້ປູພື້ນ; ຜະລິດຕະພັນໄມ້ແອ້ມຝາ ແລະ ເພດານ; ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ຕໍ່ເປັນເສັ້ນ. ຜະລິດຕະພັນໄມ້ປັກເກ້, ໄມ້ປູພື້ນ, ໄມ້ແອ້ມຝາ, ເພດານ ແລະ ໄມ້ຕໍ່ເປັນເສັ້ນແມ່ນຜະລິດຕະພັນໄມ້ ທີ່ມີຂະໜາດອັນສະເພາະ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງ ດ້ວຍການອົບ, ຕັດຂະໜາດ, ກົບ, ຂັດ, ອັດດ້ວຍກາວເປັນຊັ້ນ, ແລ່ນຫຼີ້ມ ແລະ ຮ່ອງ ຫຼື ບໍ່ແລ່ນຫຼີ້ມ ແລະ ຮ່ອງ (ແຕ່ກົບໜ້າລຽບສີ່ດ້ານ), ລົງສີ ຫຼື ບໍ່ລົງສີ, ມີບາງຮູບແບບ ກໍ່ຈະໄດ້ແລ່ນຮ່ອງກັນມື່ນ ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດ ຄື:
- ຜະລິດຕະພັນໄມ້ປັກເກ້, ປະກອບມີ 03 ຮູບແບບ ຄື: ໄມ້ປັກເກ້ເສັ້ນດຽວ, ໄມ້ປັກເກ້ເຊື່ອມຕໍ່ປະສານ ແລະ ໄມ້ປັກເກ້ໂມເສດ.
          - ຜະລິດຕະພັນໄມ້ປູພື້ນ ປະກອບດ້ວຍ 05 ຮູບແບບຄື: ໄມ້ປູພື້ນຊິ້ນດຽວ, ໄມ້ປູພື້ນເຊື່ອມຕໍ່ຊິ້ນດຽວ, ໄມ້ປູພື້ນເຊື່ອມຕໍ່ປະສານ, ໄມ້ປູພື້ນອັດເປັນຊັ້ນ ແລະໄມ້ແຜ່ນພື້ນເດັກກິງ.
- ຜະລິດຕະພັນໄມ້ແອ້ມຝາ ແລະ ເພດານ, ປະກອບດ້ວຍ 04 ຮູບແບບຄື: ໄມ້ເພດານແບບຮ່ອງຕົວວີ (V), ໄມ້ເພດານແບບເຊື່ອມຕໍ່ປະສານ, ໄມ້ແອ້ມຝາ ຫຼື ເພດານແບບອັດເປັນຊັ້ນ ແລະ ໄມ້ແອ້ມຝາແບບນູນ.
- ຜະລິດຕະພັນໄມ້ຕໍ່ເປັນເສັ້ນ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີ່ນຳໃຊ້ໄມ້ສັ້ນ, ໄມ້ນ້ອຍ ມາອັດເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັນດ້ວຍກາວເປັນເສັ້ນຍາວ.
ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈແລະສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຖືກຕ້ອງ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມຜະລິດຕະພັນບາງຮູບແບບດັ່ງກ່າວ ຄື:
- ຜະລິດຕະພັນໄມ້ປູພື້ນເຊື່ອມຕໍ່ປະສານ ແມ່ນການນໍາໃຊ້ໄມ້ສັ້ນ, ໄມ້ນ້ອຍມາເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັນດ້ວຍກາວ ເປັນເສັ້ນຍາວ, ຊຶ່ງມີຂະບວນການປຸງແຕ່ງເຊັ່ນ: ອົບ, ການຕັດຂະໜາດ, ການປາດເດືອຍ, ຕິດກາວ ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັນເປັນເສັ້ນດຽວ ແລະ ອັດເປັນແຜ່ນຕາມຂະໜາດທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ແລ້ວ, ການກົບ, ແລ່ນຫລີ້ມ ແລະ ຮ່ອງ, ຂັດ, ລົງສິ ຫຼື ບໍ່ລົງສີ.
- ໄມ້ປູພື້ນແບບອັດເປັນຊັ້ນແມ່ນການນຳເອົາແຜ່ນໄມ້ ມາຕິດເຂົ້າກັນດ້ວຍກາວ ເປັນ 2 ຊັ້ນ ຫຼື 3 ຊັ້ນ ໜີບເຂົ້າກັນດ້ວຍເຄື່ອງຈັກອັດແຮງ, ສ່ວນໜ້າດ້ານເທິງແມ່ນໃຊ້ໄມ້ທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ ແລະ ສວຍງາມຕິດໃສ່ (ໄມ້ປົກໜ້າ ຄວາມໜາບໍ່ເກີນ 3 ມມ), ຊຶ່ງຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງເຊັ່ນ: ການອົບ, ການຊອຍໄມ້ຕາມຂະໜາດ, ຕັດຂະໜາດ, ການປາດເດືອຍ ແລະ ອັດເປັນແຜ່ນ ຕາມຂະໜາດທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້, ກົບ, ແລ່ນຫຼີ້ມ ແລະ ຮ່ອງ, ຂັດ, ລົງສິ ຫຼື ບໍ່ລົງສີ.
- ໄມ້ແອ້ມຝາ ແລະ ເພດານ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໄມ້ ທີ່ຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງເຊັ່ນ: ການອົບ, ຊອຍ ແລະ ຕັດຕາມຂະໜາດ, ກົບ, ແລ່ນຫລີ້ມ ແລະ ຮ່ອງ ຫຼື ລົບຫຼ່ຽມ ໃຫ້ເປັນຮູບຊົງ, ຂັດ, ລົງສີ ຫຼື ບໍ່ລົງສີ.
- ຜະລິດຕະພັນໄມ້ຕໍ່ເປັນເສັ້ນ ແມ່ນການນຳໃຊ້ໄມ້ສັ້ນ, ໄມ້ນ້ອຍມາອັດເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັນດ້ວຍກາວເປັນເສັ້ນຍາວ ຊຶ່ງມີຂະບວນການປຸງແຕ່ງເຊັ່ນ: ການອົບ, ການຕັດຂະໜາດ, ການປາດເດືອຍ, ຕິດກາວເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັນເປັນເສັ້ນດຽວ, ກົບສີ່ດ້ານ, ຂັດ ແລະ ຫຸ້ມຫໍ່ເປັນຢ່າງດີ.
4. ຜະລິດຕະພັນໄມ້ອັດ.
- ຜະລິດຕະພັນໄມ້ອັດ, ປະກອບມີ 07 ຊະນິດຄື: (1). ໄມ້ອັດຈາກຂີ້ເລື່ອຍ ຫຼື ຂີ້ກົບ; (2). ໄມ້ອັດຈາກເສດໄມ້ບົດ, (3). ໄມ້ອັດຈາກໄຍໄມ້; (4). ໄມ້ອັດຈາກໄມ້ປອກ; (5). ໄມ້ອັດບະລັອກບອດ; (6). ໄມ້ອັດປະສານ ຫຼື ໄມ້ອັດເຊື່ອມຕໍ່ປະສານ ແລະ (7). ໄມ້ອັດປະສານສຳລັບໜ້າໂຕະ. ວັດຖຸດິບທີ່ນໍາໃຊ້ຕ້ອງແມ່ນໄມ້ປູກ ແລະ ໄມ້ທຳມະຊາດ (ໄມ້ຄຸ້ມຄອງ 1,2,3) ເທົ່ານັ້ນ.ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນໄມ້ອັດຈຳນວນໜຶ່ງດັ່ງນີ້:
- ຜະລິດຕະພັນໄມ້ອັດຈາກ ຂີ້ເລື່ອຍ, ຂີ້ກົບ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໄມ້ຈາກການນຳເອົາຂີ້ເລື່ອຍ ຫຼືຂີ້ກົບນຳມາປະສົມໃສ່ກາວ ແລ້ວນຳເຂົ້າແມ່ແບບອັດດ້ວຍເຄື່ອງຈັກອັດແໜ້ນ, ອົບດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ ເພື່ອໃຫ້ຂີ້ເລື່ອຍ ແລະ ຂີ້ກົບ ເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັນໃຫ້ແຂງຕົວເປັນແຜ່ນເພື່ອນຳໃຊ້ຕໍ່ໄປ.
- ຜະລິດຕະພັນໄມ້ອັດຈາກເສດໄມ້ບົດ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີ່ນຳເອົາໄມ້ເນື້ອອ່ອນທີ່ມີໜ້າຕ່າງ 14 ຊມ ລົງມາມາບົດ, ອົບ ຫຼັງຈາກນັ້ນນຳມາປະສົມໃສ່ກາວ ແລ້ວນຳເຂົ້າແມ່ແບບ ອັດດ້ວຍເຄື່ອງຈັກອັດແໜ້ນ, ອົບດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ ໃຫ້ເຊື່ອມຈັບຕົວເຂົ້າກັນໃຫ້ແຂງຕົວເປັນແຜ່ນ ເພື່ອນຳໃຊ້ຕໍ່ໄປ.
- ຜະລິດຕະພັນໄມ້ອັດຈາກໄມ້ປອກ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີ່ນຳເອົາໄມ້ປອກມາຕິດເຂົ້າກັນ ແລ້ວອັດດ້ວຍເຄື່ອງຈັກໃຫ້ເປັນແຜ່ນດຽວ. ອາດຈະນຳໃຊ້ໄມ້ປອກ ຕິດໃສ່ດ້ານໜ້າ ຫຼື ດ້ານຫຼັງ, ສ່ວນໃຈກາງອາດນໍາໃຊ້ຂີ້ເລື່ອຍ ຫຼື ອື່ນໆ.
- ໄມ້ອັດປະສານຫລືໄມ້ອັດເຊື່ອມຕໍ່ປະສານ ແລະ ໄມ້ອັດປະສານສຳລັບໜ້າໂຕະ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໄມ້ ທີ່ນຳເອົາໄມ້ເປັນເສັ້ນ (ໜ້າກ້ວາງບໍ່ເກີນ 15 ຊມ) ຫຼື ນຳເອົາໄມ້ສັ້ນ, ໄມ້ນ້ອຍມາເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັນ ດ້ວຍການອັດໜີບດ້ວຍກາວເປັນເສັ້ນຍາວ ແລະ ອັດໜີບເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັນເປັນແຜ່ນ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງເຊັ່ນ: ການອົບ, ຊອຍ ແລະ ຕັດຂະໜາດ, ອັດໜີບດ້ວຍເຄື່ອງຈັກອັດແຮງ ແລະ ຂັດກະດາດຊາຍ.
5. ຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້.
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ ປະກອບມີຫຼາຍຊະນິດແລະຫຼາຍຮູບແບບເຊັ່ນ: ຂອບຮູບ, ຂອບແວ່ນ, ຫີບ, ລັງ, ຖັງ, ພາເລດ, ພາຖາດ, ເຄື່ອງມື ແລະ ອື່ນໆ. ວັດຖຸດິບທີ່ນໍາໃຊ້ ຕ້ອງແມ່ນ ໄມ້ປູກ ແລະ ໄມ້ທຳມະຊາດ (ໄມ້ຄຸ້ມຄອງ 1,2,3) ເທົ່ານັ້ນ.
6. ຜະລິດຕະພັນໄມ້ປະກອບໃນອາຄານ.
- ຜະລິດຕະພັນໄມ້ປະກອບໃນອາຄານ, ປະກອບດ້ວຍ 07 ຊະນິດຄື: ຊຸດປ່ອງຢ້ຽມ, ຊຸດປະຕູ, ແຜ່ນໄມ້ມຸ້ງຫຼັັງຄາ, ແຜ່ນໄມ້ຮົ້ວ, ແຜ່ນໄມ້ປະກອບແບບລາຍໂມເສດ, ຜະລິດຕະພັນ ໄມ້ຂອບອັດເປັນຊັ້ນ ແລະ ຊຸດຂັ້ນໄດ.
- ຜະລິດຕະພັນໄມ້ປະກອບໃນອາຄານ ຕ້ອງເປັນຜະລິດຕະພັນໄມ້ສຳ ເລັດຮູບ ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ເລີຍ, ສາມາດປະກອບເຂົ້າ ແລະ ແຍກອອກຈາກກັນໄດ້ທັນທີ (Knock-down) ເພື່ອສະດວກໃນການຂົນສົ່ງ, ແຕ່ຕ້ອງຄົບເປັນຊຸດ ຫຼື ເປັນໜ່ວຍເຊັ່ນ: ຊຸດປ່ອງຢ້ຽມ, ຊຸດປະຕູ, ຊຸດຂັ້ນໄດ (ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງອອກເປັນຊິ້ນສ່ວນດຽວ).
      -  ໄມ້ວົງກົບປະຕູ ແລະ ປ່ອງຢ້ຽມ ສຳເລັດຮູບ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໄມ້ ທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ເນື້ອແຂງ ແບບເສັ້ນດຽວ ຫຼື ອັດປະສານ ໂດຍຜ່ານຂະ ບວນການປຸງແຕ່ງເຊັ່ນ: ການອົບ, ການກົບ, ການເຊາະຮ່ອງບັງໃບ, ຕັດມຸມສາກຫົວວົງກົບ ຕົວຜູ້ ແລະ ຕົວແມ່ ທີ່ສາມາດປະກອບເປັນຊຸດ ຫຼື ບໍ່ປະກອບເຂົ້າກັນເພື່ອສະດວກໃນການຂົນສົ່ງ.
- ໄມ້ມຸງຫຼັງຄາ ແລະ ໄມ້ຮົ້ວ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໄມ້ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງເຊັ່ນ: ການອົບ, ການຕັດຂະໜາດ, ການກົບ,ການແລ່ນໂລເຕີເພື່ອໃຫ້ເປັນຮູບທີ່ຕ້ອງການ, ລົບຫຼ່ຽມ ຫຼື ແລ່ນຮ່ອງ, ລົງສີ ຫຼື ບໍ່ລົງສີ ແລະ ຕ້ອງນຳໃຊ້ສະເພາະປະເພດໄມ້ຄຸ້ມຄອງ 1, 2, 3 ເທົ່ານັ້ນ.
- ແຜ່ນໄມ້ປະກອບແບບລາຍໂມເສດ ແມ່ນການນຳເອົາແຜ່ນໄມ້, ໄມ້ນ້ອຍ, ໄມ້ສັ້ນ ມາຕິດເຂົ້າກັນດ້ວຍກາວ ແລ້ວໜີບເຂົ້າກັນດ້ວຍເຄື່ອງຈັກອັດແຮງໂດຍຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງເຊັ່ນ: ການອົບ, ການຕັດຂະໜາດ, ການກົບລະອຽດເພື່ອໃຫ້ເປັນຮູບທີ່ຕ້ອງການ, ລົງສີ ຫຼື ບໍ່ລົງສີ ແລະ ຕ້ອງນຳໃຊ້ສະເພາະປະເພດໄມ້ຄຸ້ມຄອງ 1, 2, 3 ເທົ່ານັ້ນ.
- ຜະລິດຕະພັນໄມ້ຂອບອັດເປັນຊັ້ນ ແມ່ນການນຳເອົາແຜ່ນໄມ້ ມາຕິດເຂົ້າກັນດ້ວຍກາວ ເປັນຊັ້ນ, ໜີບເຂົ້າກັນດ້ວຍເຄື່ອງຈັກອັດແຮງ, ຊຶ່ງຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງເຊັ່ນ: ການອົບ, ການຊອຍ ແລະ ຕັດໄມ້ຕາມຂະໜາດ, ກົບລະອຽດ ແລະ ອັດເປັນຊັ້ນຕາມຂະໜາດທີ່ໄດ້ກຳນົດ, ກົບສີ່ດ້ານ, ຂັດ, ລົງສີ ຫຼື ບໍ່ລົງສີ ແລະ ຕ້ອງນຳໃຊ້ສະເພາະປະເພດໄມ້ຄຸ້ມຄອງ 1, 2, 3 ເທົ່ານັ້ນ.
- ແປ້ນຂັ້ນໄດແນວນອນແລະແນວຕັ້ງ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງເຊັ່ນ: ການອົບ, ກົບໃສ, ລົບຫຼ່ຽມ, ຕັດຂະໜາດ, ຂັດລຽບ ມີທັງແບບເປັນໄມ້ແຜ່ນດຽວ ຫຼື ອັດເຊື່ອມຕໍ່ປະສານ ຕາມຂະໜາດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.
          7.    ເຄື່ອງຫັດຖະກຳທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້.
ເຄື່ອງຫັດຖະກຳທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ ປະກອບມີຫຼາຍຊະນິດແລະຮູບແບບເຊັ່ນ: ເຄື່ອງໃຊ້ເທິງໂຕະ, ຂຽງ, ເຄື່ອງຫັດຖະກຳໄມ້, ເຄື່ອງດົນຕີ ແລະ ອື່ນໆ. ສໍາລັບໄມ້ແກະສະຫຼັກ ຕ້ອງມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າຫລືເທົ່າກັບ: ໜາ 2,5 ຊມ, ກວ້າງ 30 ຊມ ແລະ ຍາວ 100 ຊມ ລົງມາ. ວັດຖຸດິບທີ່ນໍາໃຊ້ຕ້ອງແມ່ນໄມ້ປູກ, ໄມ້ທຳມະຊາດເນື້ອແຂງ ແລະ ໄມ້ຄຸ້ມຄອງ 1, 2, 3 ເທົ່ານັ້ນ.
8. ເຄື່ອງເຟີນີເຈີທີເຮັດດ້ວຍໄມ້.
ເຄື່ອງເຟີນີເຈີທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ຫຼາຍຮູບແບບ ແມ່່ນຜະລິດຕະພັນໄມ້ສຳເລັດຮູບທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ເລີຍ, ສາມາດແຍກ ຫຼື ປະກອບເຂົ້າກັນໄດ້ທັນທີ (knock-down). ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວ ສາມາດສົ່ງອອກເປັນຊິ້ນສ່ວນ, ແຕ່ຕ້ອງຄົບເປັນຊຸດ ຫຼື ເປັນໜ່ວຍ ແລະ ມີການຫຸ້ມຫໍ່ເປັນຊຸດ ຫຼື ເປັນໜ່ວຍຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ຕ້ອງຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງ ຕາມຮູບແບບຂອງແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນ ເຊັ່ນ: ໂຕະ, ຕັ່ງ, ຕູ້, ຕຽງ ແລະ ອື່ນໆ, ຊຶ່ງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງອອກເປັນຊິ້ນສ່ວນຊະນິດດຽວ ເຊັ່ນ: ຂາໂຕະຢ່າງດຽວ, ຂາຕັ່ງຢ່າງດຽວ. ວັດຖຸດິບທີ່ນໍາໃຊ້ຕ້ອງແມ່ນໄມ້ປູກ, ໄມ້ທຳມະຊາດເນື້ອແຂງ ແລະ ໄມ້ຄຸ້ມຄອງ 1,2,3 ເທົ່ານັ້ນ.
9. ຜະລິດຕະພັນທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ປ່ອງ ແລະ ຫວາຍ.
ຜະລິດຕະພັນໄມ້ປ່ອງ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນທີ່ຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງຂັ້ນຕົ້ນ ຫຼື ສໍາເລັດຮູບເຊັ່ນ:  ການຜ່າເປັນດິວ, ເປັນປ່ຽງ, ການເຫຼົາເປັນຮູບ ຊົງກົມ, ການອັດເຊື່ອມຕໍ່ປະສານ ແລະ ອື່ນໆ.
- ຜະລິດຕະພັນຈາກຫວາຍ ຕ້ອງເປັນຜະລິດຕະພັນສຳເລັດຮູບ ແລະ ນຳໃຊ້ໄດ້້ເລີຍເຊັ່ນ: ຕູ້, ໂຕະ, ຕັ່ງ, ຕຽງ ແລະ ອື່ນໆ.
10. ໄມ້ຄໍ້າແບບ, ໄມ້ຂ້າວ, ໄມ້ຮົ້ວ (ໄມ້ກົມ) ແລະ ໄມ້ເລື່ອຍເປັນແຜ່ນ (ໄມ້ປູກ).
ໄມ້ປູກສໍາລັບເຮັດໄມ້ຄໍ້າແບບ, ໄມ້ຮົ້ວ ແລະ ໄມ້ຂ້າວ (ໄມ້ກົມ) ທີ່ເປັນລໍາຕົ້ນຕ້ອງແມ່ນ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ຈາກສວນປູກ (ໄມ້ວິກ, ໄມ້ກະຖິ່ນນາລົງ ແລະ ກະຖິ່ນເທພາ), ມີເສັ້ນຜ່າກາງນ້ອຍກ່ວາ ຫຼື ເທົ່າກັບ 12 ຊັງຕີແມັດລົງມາ.
ໄມ້ປູກທີ່ເລື່ອຍເປັນແຜ່ນ ລວມທັງຜະລິດຕະພັນທຸກຊະນິດຈາກໄມ້ປູກ ຕ້ອງແມ່ນຜະລິດຕະພັນໄມ້ຈາກສວນປູກ (ໄມ້ວິກ, ໄມ້ກະຖິ່ນນາລົງ ແລະ ກະຖິ່ນເທພາ), ມີຂະໜາດ ຄວາມໜາ 5 ຊຕມ; ຄວາມກ້ວາງ 15 ຊຕມ ແລະ ຄວາມຍາວ 200 ຊຕມ ລົງມາ.
11. ຜະລິດຕະພັນເຫຍື່ອໄມ້.
ຜະລິດຕະພັນເຫຍື່ອໄມ້ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໄມ້ຈາກສວນປູກ (ໄມ້ວິກ, ໄມ້ກະຖິນນາລົງ ແລະ ກະຖິນເທພາ) ທີ່ໄດ້ຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງເຊັ່ນ: ການຕັດ, ບົດ, ຕົ້ມ, ສະກັດ, ກັ່ນ ຈົນໄດ້ເຫຍື້ອໄມ້ລະອຽດ (Cellulose fiber powder ຫຼື wood fiber devised from wood pulp).
12.    ໄມ້ເກດສະໜາ (ບົດເປັນຝຸ່ນ ຫຼື ສັບເປັນປ່ຽງນ້ອຍໆ).
ໄມ້ເກດສະໜາທີ່ສັບເປັນປ່ຽງນ້ອຍໆ ຫຼື ບົດເປັນຝຸ່ນຕ້ອງແມ່ນໄມ້ເກດສະໜາ ຈາກສວນປູກທີ່ນຳໃຊ້ແຮງງານຄົນ ຫຼື ເຄື່ອງຈັກບົດເປັນຝຸ່ນ ຫຼື ສັບເປັນປ່ຽງນ້ອຍໆ.
ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຢໍ້າຄືນອີກເທື່ອໜຶ່ງວ່າ: 12 ລາຍການຫຼື 12 ປະເພດຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີ່ລັດຖະບານ ອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງອອກຂາຍໄປຕ່າງປະເທດໄດ້. ສະນັ້ນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດໄມ້ ຕ້ອງກໍາແໜ້ນ ແລະປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ເຂັ້ມງວດ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ລະເມີດຢ່າງເດັດຂາດ.
II. ລາຍການ (ບັນຊີ) ຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີ່ຫ້າມສົ່ງອອກ.
ຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີ່ຫ້າມສົ່ງອອກ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໄມ້ທຸກປະເພດ, ທຸກຊະນິດ, ທຸກຮູບແບບ ແລະ ທຸກຂະໜາດທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນລາຍການ (ບັນຊີ) ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ເພື່ອສົ່ງອອກໄດ້ ເຊັ່ນ: (1). ຜະລິດຕະພັນໄມ້ເສົາໂຊ;(2). ໄມ້ເສົາ ແລະ ຄານອັດປະສານ; (3). ຜະລິດຕະພັນໄມ້ໂຕະ ແລະ ຕັ່ງທີ່ເປັນໜ້າໄມ້ທຳມະຊາດແຜ່ນດຽວ ທີ່ມີຂະໜາດໃຫ່ຍ; (4). ຜະລິດຕະພັນຂຽງທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ (ໜາ 5 ຊມ, ກວ້າງ 30 ຊມ ແລະ ຍາວ 50 ຊມ) ຂຶ້ນໄປ; (5). ໄມ້ປູກທີ່ມີລໍາຕົ້ນຂະໜາດໃຫຍ່ກ່ວາ 12 ຊມ ຂຶ້ນໄປ; (6). ຖ່ານດໍາທຸກຊະນິດ; (7). ໄມ້ປູພື້ນສຳລັບພາຍນອກ; (8). ໄມ້ບົວ; (9). ໄມ້ປະກອບຖັງລົດ; (10). ໂລ່ງສົບ; (11). ລູກຕິ່ງ; (12). ຮາວພະນັກ ແລະ ຮາວພະນັກອັດເຊື່ອມຕໍ່ປະສານ, ຊຶ່ງລາຍລະອຽດ ແມ່ນຄັດຕິດໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ 02 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາລາຍການ (ບັນຊີ) ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ເພື່ອສົ່ງອອກ ແລະ ຫ້າມສົ່ງອອກ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ເລກທີ 1833/ອຄ, ລົງວັນທີ 03 ຕຸລາ 2016.

No comments:

Post a Comment