July 26, 2016

ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຂະແໜງການຄ້າໄລຍະ 5 ປີເພື່ອເຊື່ອມໂຍງ

 ກອງປະຊຸມປະຈຳຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ປະຈໍຳປີ 2016 ທ່ານລັດຖະມົນຕີໄດ້ລາຍງານໝາກຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາ ໄດ້ການພັດທະນາເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເທື່ອລະກ້າວ.


ທ່ານ ນາງ ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະຫຳ ແລະ ການຄ້າ (ອຄ) ໄດ້ກ່າວເຖິງໝາກຜົນຂອງການພັດທະນາດ້ານຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແມ່ນມີທິດໃນການພັດທະນາກ່າວຂຶ້ນໂດຍມັນໄດ້ສະແດງອອກດັ່ງນີ້: ຂະແໜງດ້ານການຄ້າ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ການຄ້າພາຍໃນໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕັ້ງໜ້າທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບສະແດງອອກໃນຈັງຫວະການຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍ 7,2% ຕໍ່ປີ. ພ້ອມນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ປະມານ 440 ພັນຄົນ ໃນປີ 2013 ເພີ່ມຂຶ້ນ 20% ເມື່ອທຽບໃສປີ 2012. ໄດ້ເກີດມີຕະຫຼາດຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍສິນຄ້າໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດທັງໝົດ 733 ແຫ່ງໃນປີ 2014 ທຽບກັບປີ 2010 ເພີ່ມຂຶ້ນ 200 ແຫ່ງ ຄິດເປັນ 37,5% ໃນນັ້ນມີຕະຫຼາດໃຫຍ່ 53 ແຫ່ງ, ຂະໜາດກາງ 115 ແຫ່ງ, ຂະໜາດນ້ອຍ 378 ແຫ່ງ ແລະ ຕະຫຼາດນັດ 187 ແຫ່ງ ແລະ ສູນການຄ້າ 28 ແຫ່ງ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ຢູ່ບັນດາຕົວເມືອງໃຫຍ່ກໍ່ໄດ້ມີຕະຫຼາດທີ່ທັນສະໄໝ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ Shopping Mall ປະກົດຕົວຂຶ້ນໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີເຖິງ 9 ແຫ່ງທີ່ເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ.

ດ້ານການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ຍຸດທະສາດ ແລະ ສິນຄ້າກະທົບໄວຕໍ່ການຜະລິດ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໄດ້ມີການຕິດຕາມ ແລະ ດຳເນີນງານຢ່າງໃກ້ຊິດດ້ວຍວິທີການດັດສົມ ການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂດຍໂຄງສ້າງປະກອບລາຄາ. ການຄຸ້ມຄອງບໍລິສັດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟແມ່ນໄດ້ເອົາໃສ່ຄຸ້ມຄອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ນຳເຂົ້າ ແລະ ຈຳໜ່າຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນມີ 25 ບໍລິສັດ ແລະ ສຳລັບລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟນັ້ນແມ່ນໄດ້ປັບຕາມກົນໄກເສດຖະກິດຂອງລາຄນ້ຳມັນໂລກ ໂດຍລວມຍອດການຈໍລະຈອນສິນຄ້າດ້ານນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ປີ 2011-2015 ບັນລຸເຖິງ 146.148 ຕື້ກີບ ໂດຍອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍທີ່ 13% ຕໍ່ປີ.
ສ່ວນລວມຍອດມູນຄ່າການສົ່ງອອກສິນຄ້າ ໄລຍະສົກປີ 2011-2015 ຄາດວ່າບັນລຸໄດ້ເຖິງ 14 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ, ອັດຕາເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍ 12% ຕໍ່ປີ ສິນຄ້າສົ່ງອອກຕົ້ນຕໍ່ແມ່ນ: ທອງແດງ, ຄຳ ແລະ ແຮ່ເຫຼັກ, ອຸດສາຫະກໍາຕັດຫຍິບ ແລະ ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ (ຢາສູບ, ນໍ້າຕານ, ແປ້ງມັນຕົ້ນ, ກາເຟສຳເລັດຮູບ...) ກວມເອົາປະມານ 24%, ໄຟຟ້າ ກວມປະມານ 15,5%, ສິນຄ້າກະສິກຳ (ສາລີ, ກາເຟ,ໝາກກ້ວຍ,ມັນຕົ້ນ, ເຂົ້າ...) ກວມເອົາ 8,2%, ໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ກວມປະມານ 3,8% ແລະ ອື່ນໆກວມປະມານ 1,6%, ສ່ວນຕະຫຼາດສົ່ງອອກຕົ້ນຕໍແມ່ນ: ໄທ ກວມປະມານ 46,7%, ອົດສະຕຣາລີ ກວມປະມານ 13,4%,ຈີນ ກວມປະມານ 13,1%, ຫວຽດນມາກວມປະມານ 11,8%, ໂຮນລັງ ກວມປະມານ 2,2%, ເຢລະມັນ ກວມປະມານ 2%, ຍີ່ປຸ່ນ ກວມປະມານ 1,7% ແລະ ອື່ນໆກວມປະມານ 9,1%. ລວມຍອດມູນຄ່ານຳເຂົ້າບັນລຸ ປະມານ 17.629,6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ອັດຕາເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍ 18% ຕໍ່ປີ ສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າຕົ້ນຕໍແມ່ນອຸປະກອນກໍ່ສ້າງ ກວມປະມານ 19%, ພາຫະນະ, ສິ້ນສ່ວນ ແລະ ອາໄຫຼ່ກວມປະມານ 17%, ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ແກັດ ກວມປະມານ 16,6%, ສິນຄ້າຮັບໃຊ້ອຸດສາຫະກຳ ກວມປະມານ 12%,ອຸປະກອບເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ກວມປະມານ 11%, ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍປະຈຳວັນ ກວມປະມານ 5,8% ແລະ ອື່ນໆກວມ 22,6%. ຕະຫຼາດນຳເຂົ້າຫຼັກແມ່ນ: ໄທ ກວມປະມານ 61,1%, ຈີນ ກວມປະມານ 16,8%, ຫວຽດນາມ ກວມປະມານ9,5%,ຍີ່ປຸ່ນ ກວມປະມານ 2,6%, ສ.ເກົາຫຼີ ກວມປະມານ 1,9% ແລະ ອື່ນໆກວມປະມານ 8,1%.
ຂໍ້ມູນຈາກ: ຫນັງສືພິມເສດຖະກິດ-ການຄ້າ

No comments:

Post a Comment