April 12, 2016

ລົງຕິດຕາມ ແລະກວດກາອາຫານເພື່ອປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້


ເພື່ອເປັນການຕິດຕາມລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ປົກປ້ອງສິດຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະຮັບປະກັນຄຸນນະພາບໃນການບໍລິໂພກສິນຄ້າຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ໃນເທດສະບານເມືອງປາກຊັນ.
ໃນວັນທີ 5-6 ເມສານີ້ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ກວດກາການຄ້າ, ຂະແໜງການຄ້າພາຍໃນພະແນກອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ຫ້ອງການ ອຄ ເມືອງສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ, ຫ້ອງການສາທາເມືອງປາກຊັນ ໄດ້ລົງກວດການຂຶ້ນ-ລົງຂອງສິນຄ້າອຸປະໂພກ,ບໍລິໂພກພ້ອມທັງກວດສິນຄ້າອາຫານທະເລນຳເຂົ້າ, ສິນຄ້າໝົດອາຍຸການນຳໃຊ້ ໃນທ້ອງຕະຫຼາດແລະຫ້າງຮ້ານໃນທົ່ວເທດສະບານເມືອງປາກຊັນ.


ໃນໂອກາດດຽວກັນເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາກໍ່ໄດ້ໃຊ້ນຳຢາກວດສານຜິດໃນອາຫານທະເລ ແລະໄດ້ກວດພົບສານຜິດເຈືອປົນໃນອາຫານຈຳນວນໜຶ່ງ.ສ່ວນສິນຄ້າທີ່ຄະນະກຳມະການໄດ້ກວດພົບດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຢຶດໄປເກັບໄວ້ຢູ່ພະແນກອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າແຂວງເພື່ອລໍຖ້າຜູ້ປະກອບການນຳໄປປ່ຽນແທນນຳບໍລິສັດຖ້າຫາກກາຍກຳນົດ 10 ວັນ ຄະນະກຳມະການຈະມີການກຳຈັດ ທຳລາຍ ຕາມລະບຽບການ.ສ່ວນຜູ້ປະກອບການແມ່ນໄດ້ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດໃຫ້ຮັບຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈເຖິງລະບຽບກົດໝາຍແລະບັນດານິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະເຮັດບົດບັນທຶກໄວ້ເປັນຫຼັກຖານ,ຖ້າກວດພົບອີກຄັ້ງຕໍ່ໄປຈະປະຕິບັດຕາມລະບຽບຫຼັກການທີ່ມີ.

No comments:

Post a Comment